FÖR INVESTERARE

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I YABIE AB

Aktieägarna i Yabie AB, org.nr 559083-2092, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 2 augusti 2021 klockan 13.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 12.30.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 23 juli 2021; samt

 2. senast tisdagen den 27 juli 2021 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB,
  att: Sunniva Otterbjörk, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till sunniva.otterbjork@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast på avstämningsdagen fredagen den 23 juli 2021 vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta god tid i förväg. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 27 juli 2021 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.yabie.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

 3. Godkännande av dagordningen;

 4. Val av en eller två justeringspersoner;

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter;

 7. Beslut om ändring av bolagsordningen;

 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;

 9. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 7. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning varigenom bolagets räkenskapsår ändras till 1 oktober – 30 september. Bolagets innevarande räkenskapsår kommer vid godkänt beslut därmed förkortas till att omfatta 2021-01-01 till och med 2021-09-30. I övrigt föreslås inga andra ändringar av bolagsordningen.

Punkt 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Styrelsen i Yabie AB föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 15 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget per datumet för registrering av bemyndigandet vid Bolagsverket. Av dessa 15 procent skall maximalt 5 procent gå till optionsprogram för anställda. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv och implementering av incitamentsprogram.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.yabie.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_______

Stockholm i juli 2021

Styrelsen